Financiën

Financiën op het Tabor College

Jaarlijks vraagt het Tabor College aan ouders/verzorgers een bijdrage in de kosten voor activiteiten en voor speciale programma’s. Voor ouders/verzorgers die menen in aanmerking te komen voor een reductie of kwijtschelding van deze kosten, zijn afspraken gemaakt met de Stichting Leergeld in Hoorn.

Ouderbijdrage

Voor het schooljaar 2021-2022 vragen wij een algemene ouderbijdrage van € 65,– per leerling. Dit geld besteden we aan uitgaven die niet door de overheid worden vergoed, zoals de kosten van de voorbereiding van leerlingen op de keuze van een vervolgopleiding, contributies aan instellingen waarbij de school is aangesloten, de mediatheek, buitenlesactiviteiten, de ouderraad en de collectieve ongevallenverzekering. Van de besteding van de ouderbijdrage leggen we elk jaar verantwoordelijkheid af aan de ouders in de Locatieraad. Betaling van de ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht. We gaan er wel van uit, dat deze bijdrage voor elke leerling wordt betaald. Iedere locatie heeft op de eigen site een overzicht van de besteding van de algemene vrijwillige ouderbijdrage opgenomen.

Boekenfonds / leermiddelen

Van Dijk Educatie levert voor het Tabor College de leermiddelen aan de leerlingen. Aan het eind van de zomervakantie worden deze leermiddelen, die door de ouders zijn besteld, afgeleverd. Over de bestelling van deze leermiddelen worden ouders en leerlingen jaarlijks voorafgaand aan de zomervakantie geïnformeerd. Voor ouders zijn aan deze leermiddelen geen kosten verbonden. Ouders/verzorgers zijn wel aansprakelijk voor vermissing of beschadiging voor zover deze uitgaat boven de slijtage door normaal gebruik. Bij vermissing of bovenmatige beschadiging, dit ter beoordeling aan Van Dijk (die dit namens de scholen verzorgt), zijn zij verplicht de kosten van herstel en/of de waardevermindering te vergoeden. Apps voor iPad-gebruik

Apps die noodzakelijk zijn voor het onderwijsleerproces en door de school worden voorgeschreven, worden door de school gratis verstrekt.Opbouw schoolfactuur

Op de factuur die u van de school krijgt zijn naast de vrijwillige algemene ouderbijdrage een aantal andere bedragen opgenomen. Het betreft hier kosten voor activiteiten en excursies van bepaalde vakken, maar ook de kosten die het volgen van een speciaal programma met zich meebrengt. Voorbeelden hiervan zijn de Sport-, Technologie- en Kunstlijn op Oscar Romero. 

Financiële tegemoetkoming en betalingsregeling

Betalingsregeling

Het is mogelijk om het verschuldigde bedrag te voldoen in twee gelijke termijnen. De betalingstermijnen worden kenbaar gemaakt bij de facturering. Kindgebonden budget

Op 1 januari 2009 is het kindgebonden budget ingevoerd. Het kindgebonden budget wordt verstrekt door de Belastingdienst. Het kindgebonden budget is, net als de tegemoetkoming ouders, een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar en kan worden verstrekt naast de kinderbijslag. Het kindgebonden budget hoeft u in de meeste gevallen niet aan te vragen, u krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Heeft u vragen over het kindgebonden budget? Kijk dan op www.toeslagen.nl. U kunt ook bellen naar de belastingtelefoon: 0800-0543.

Tegemoetkoming in studiekosten

De mogelijkheid bestaat om bij het Rijk een tegemoetkoming in de studiekosten aan te vragen. Toekenning van deze tegemoetkoming is afhankelijk van het belastbaar inkomen en van het aantal kinderen dat ten laste komt van de ouders. De tegemoetkoming is bestemd voor het dekken van de kosten van boeken en leermiddelen, reiskosten en lesgeld. Deze regeling Tegemoetkoming Studiekosten is bestemd voor leerlingen tot en met 17 jaar. Echter, ook leerlingen van 18 jaar en ouder die voortgezet onderwijs volgen, vallen onder deze regeling en dus niet onder de Wet Studiefinanciering. Voor deze laatste groep geldt de regeling Tegemoetkoming Studiekosten 18+. In sommige gevallen geven provincie of gemeente een aanvulling op de tegemoetkoming van het ministerie. Nadere informatie kunt u op school krijgen via de decaan of downloaden via www.duo.nl. 

Stichting Leergeld West-Friesland
Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met de stichting Leergeld West-Friesland. Deze Stichting richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door hen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn, zoals meedoen aan buitenschoolse activiteiten, muzieklessen of lid worden van een sport- of scoutingvereniging, maar ook het verstrekken van een fiets hoort tot de mogelijkheden van de Stichting. Alle bijdragen worden in natura verstrekt of worden rechtstreeks betaald door de Stichting Leergeld.

De stichting geeft ook voorlichting over beschikbare voorzieningen, bemiddelt tussen ouders/verzorgers en hulpverlenende instanties en verstrekt eventueel aanvullende financiële of materiële hulp met bijvoorbeeld een renteloos voorschot of een gift in geld of natura. Vertrouwelijkheid is een sleutelbegrip bij Stichting Leergeld. Voor meer informatie kunt u terecht op op www.leergeldwestfriesland.nl.Reductieregeling algemene vrijwillige ouderbijdrage

Voor de algemene vrijwillige ouderbijdrage geldt een reductieregeling. Deze reductieregeling is gebaseerd op het aantal kinderen dat de wettelijk vertegenwoordiger bij de school ingeschreven heeft staan. Vanaf het derde kind geldt een korting van 100% van het totaalbedrag.Kwijtschelding
Ouders/verzorgers die menen in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van de kosten van de schoolfactuur, inclusief de algemene vrijwillige ouderbijdrage, kunnen zich wenden tot de Stichting Leergeld. De Stichting Leergeld toetst de aanvraag aan de hand van een aantal criteria. De uitkomst van deze toetsing is voor het Tabor College maatgevend. Dat betekent dat er geen verdere toetsing binnen het Tabor College geschiedt, de uitspraak van de Stichting Leergeld is bindend. Wilt u contact met de Stichting Leergeld: Leergeld West-Friesland, Postbus 2067, 1620 EB  Hoorn. De Stichting is telefonisch bereikbaar maandag, dinsdag en woensdag van 11.00 tot 15.00 uur, op telefoonnummer  06–38920886. U kunt ook een mail sturen aan:
 info@leergeldwestfriesland.nl. 
Ook kunt u rechtstreeks op de website: www.leergeldwestfriesland.nl contact zoeken met de Stichting.

Ondersteuning door de gemeente Hoorn
De gemeente Hoorn kent een extra ondersteuningsaanbod onder de titel ‘Hulp bij een laag inkomen’. Hierin kunt u lezen welke voorzieningen de gemeente Hoorn, aanvullend op eventuele andere regelingen, biedt.

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.