Financiën

Financiën op het Tabor College

Jaarlijks vraagt het Tabor College aan ouders/verzorgers een bijdrage in de kosten voor activiteiten en voor speciale programma’s. Voor ouders/verzorgers die menen in aanmerking te komen voor een reductie of kwijtschelding van deze kosten zijn afspraken gemaakt met de Stichting Leergeld in Hoorn.

Ouderbijdrage

Voor het schooljaar 2022-2023 vragen wij een algemene ouderbijdrage van € 70,– per leerling. Dit geld besteden we aan uitgaven die niet door de overheid worden vergoed, zoals de kosten van de voorbereiding van leerlingen op de keuze van een vervolgopleiding, contributies aan instellingen waarbij de school is aangesloten, de mediatheek, buitenlesactiviteiten, de ouderraad en de collectieve ongevallenverzekering (onder voorbehoud van financiering). Van de besteding van de ouderbijdrage leggen we elk jaar verantwoording af aan de ouders/verzorgers in de Locatieraad. Betaling van de ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht. We gaan er wel vanuit dat deze bijdrage voor elke leerling wordt betaald. 
Raadpleeg hier de Regeling vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023.

Boekenfonds / leermiddelen

De firma Iddink levert voor het Tabor College de leermiddelen aan de leerlingen. Aan het eind van de zomervakantie worden deze leermiddelen, die door school zijn besteld, per post bij de leerling thuis afgeleverd. Over de bestelling van deze leermiddelen worden ouders/verzorgers en leerlingen jaarlijks voorafgaand aan de zomervakantie geïnformeerd. Voor ouders/verzorgers zijn aan deze leermiddelen geen kosten verbonden. Ouders/verzorgers zijn wel aansprakelijk voor vermissing of beschadiging voor zover deze uitgaat boven de slijtage door normaal gebruik. Bij vermissing of bovenmatige beschadiging, dit ter beoordeling aan de firma Iddink (die dit namens de scholen verzorgt), zijn zij verplicht de kosten van herstel en/of de waardevermindering te vergoeden. Apps voor iPad-gebruik

Apps die noodzakelijk zijn voor het onderwijsleerproces en door de school worden voorgeschreven, worden door de school gratis verstrekt.Schoolfacturen

In het overzicht Schoolkosten Oscar Romero 2022-2023 is te zien welke kosten gefactureerd worden. De eerste factuur die u van ons krijgt, betreft de algemene vrijwillige ouderbijdrage. Voor overige kosten ontvangt u aparte facturen. Voorbeelden: kosten voor activiteiten en excursies, kosten van deelname aan speciale programma's en de Sport-, Technologie- en Kunstlijn. 

Financiële tegemoetkoming en betalingsregeling

Betalingsregeling

Het is mogelijk om het verschuldigde bedrag te voldoen in termijnen. Facturen worden aangeboden in één termijn en betaalbaar gesteld via Ideal. Indien u in termijnen wilt betalen, kunt u dat aangeven bij de locatie-administratie.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget wordt verstrekt door de Belastingdienst. Dit budget is, net als de tegemoetkoming ouders, een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar en kan worden verstrekt naast de kinderbijslag. Het kindgebonden budget hoeft u in de meeste gevallen niet aan te vragen, u krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Heeft u vragen over het kindgebonden budget? Kijk dan op www.toeslagen.nl. U kunt ook bellen naar de belastingtelefoon: 0800-0543.

Tegemoetkoming in studiekosten

De mogelijkheid bestaat om bij het Rijk een tegemoetkoming in de studiekosten aan te vragen. Toekenning van deze tegemoetkoming is afhankelijk van het belastbaar inkomen en van het aantal kinderen dat ten laste komt van de ouders/verzorgers. De tegemoetkoming is bestemd voor het dekken van de kosten van leermiddelen, reiskosten en lesgeld. Deze regeling is bestemd voor leerlingen tot en met 17 jaar. Echter, ook leerlingen van 18 jaar en ouder die voortgezet onderwijs volgen, vallen onder deze regeling en dus niet onder de Wet Studiefinanciering. Voor deze laatste groep geldt de regeling Tegemoetkoming Studiekosten 18+. In sommige gevallen geven provincie of gemeente een aanvulling op de tegemoetkoming van het ministerie. Nadere informatie kunt u op school krijgen via de decaan of downloaden via www.duo.nl

Stichting Leergeld West-Friesland
Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met Stichting Leergeld West-Friesland. Deze Stichting helpt kinderen in de schoolleeftijd (4-18 jaar), wanneer het besteedbaar inkomen van het gezin aantoonbaar minder is dan 120% van het sociaal minimum.

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 is het scholen niet meer toegestaan kinderen buiten te sluiten bij door de school georganiseerde activiteiten, wanneer het gezin de eigen bijdrage niet wil of kan betalen. Dus activiteiten als schoolreisjes, schoolsport, dans-, muziekles op school en zaken als bijles en examentraining worden niet meer door Stichting Leergeld vergoed.

Stichting Leergeld bekostigt voortaan alleen de kosten voor schoolspullen die niet onder de verantwoordelijkheid van de school vallen. Te noemen zijn: sport-praktijkkleding, rekenmachine, atlas, woordenboek, agenda e.d., of een schoolfiets.

Als het gezin het financieel niet kan opbrengen om kinderen mee te laten doen met buitenschoolse zaken als sport (contributie en/of outfit), cultuur of welzijn, kan hiervoor ondersteuning bij Stichting Leergeld worden aangevraagd.

Ook wanneer de voorzieningen van school en/of gemeente tekortschieten (bijvoorbeeld met zwemles of wanneer meerdere laptops per gezin noodzakelijk zijn) kan Stichting Leergeld bijspringen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.leergeldwestfriesland.nl

Reductieregeling algemene vrijwillige ouderbijdrage

Deze reductieregeling is gebaseerd op het aantal kinderen dat de wettelijk vertegenwoordiger bij de school ingeschreven heeft staan. Vanaf het derde kind geldt een korting van 100% van het totaalbedrag.Kwijtschelding
Ouders/verzorgers die menen in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van de kosten van schoolfacturen, inclusief de algemene vrijwillige ouderbijdrage, kunnen zich wenden tot de Stichting Leergeld. De Stichting Leergeld toetst de aanvraag aan de hand van een aantal criteria. De uitkomst van deze toetsing is voor het Tabor College maatgevend. Dat betekent dat er geen verdere toetsing binnen het Tabor College geschiedt, de uitspraak van Stichting Leergeld is bindend. Wilt u contact met Stichting Leergeld: Leergeld West-Friesland, Postbus 2067, 1620 EB Hoorn. De Stichting is telefonisch bereikbaar van maandag t/m woensdag van 11.00 tot 15.00 uur, op telefoonnummer 0229-706800. U kunt ook een mail sturen aan: info@leergeldwestfriesland.nl. Ook kunt u rechtstreeks op de website: www.leergeldwestfriesland.nl contact zoeken met de Stichting.

Ondersteuning door de gemeente Hoorn
De gemeente Hoorn kent een extra ondersteuningsaanbod. Op de website www.hoorn.nl/laag-inkomen kunt u lezen welke voorzieningen de gemeente Hoorn, aanvullend op eventuele andere regelingen, biedt.

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.