RTTI

RTTI en OMZARTTI helpt leerlingen zicht te krijgen op het niveau dat ze aankunnen. Vooral in de dakplanklassen mavo/havo en havo/vwo maakt dat de keuze voor het vervolg makkelijker. Leerlingen krijgen cijfers op twee niveaus.

Op Oscar Romero begeleiden we je zo goed mogelijk in je leerproces. Toetsen vormen een onderdeel van het proces en daarom is het nodig om goede grip te krijgen op de toetskwaliteit. Om dit te bereiken zijn we (onder meer) gaan werken met de RTTI-methode. Een belangrijk voordeel van RTTI voor jou is, dat je inzicht krijgt in je sterke en minder goede kanten. Zo weet je waaraan je moet werken om je te verbeteren. De meeste toetsen zijn al ingericht volgens het principe van RTTI.

Wat betekent RTTI?

RTTI is een middel om scherp en transparant vier cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen. Deze vier niveaus komen in veel toetsen en examenvragen terug:

-  R: reproductie.
R-vragen zijn vragen waarbij het geleerde moet worden gereproduceerd. Voorbeeld: Wat is de hoofdstad van Zuid-Afrika?

-  T1: toepassen in een bestaande context (training)
Bij deze vragen moeten leerlingen iets toepassen wat in de klas al geoefend is. Voorbeeld: Je krijgt 4% rente over 100.000 euro. Bereken het bedrag dat je krijgt na 10 jaar. (In de lessen is deze constructie met andere getallen geoefend). 

-  T2: toepassen in een nieuwe context (transfer)
Leerlingen moeten de leerstof toepassen in nieuwe situaties. Voorbeeld: Als je na 10 jaar 136.000 euro krijgt over een startbedrag van 100.000 euro, wat is dan het rentepercentage?

-  I: inzicht. Leerlingen moeten inzicht tonen om een opgave op te lossen, ze moeten grotere verbanden zien, aantonen dat ze de lesstof kunnen verbinden met andere kennis die ze hebben. Voorbeeld: Waarom is niet alleen Duitsland schuldig aan het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog?

Wat zijn de voordelen van het gebruik van RTTI?

-  RTTI gaat uit van de vragen in het Centraal Eindexamen zoals die bij een aantal vakken gesteld worden. Door met RTTI een doorlopende leerlijn uit te zetten vanaf de 1e klas tot aan het examenjaar ben je goed voorbereid op de vraagstelling in de examens voor deze vakken;

-  Je krijgt door gerichte feedback inzicht in je sterke en minder goede kanten. Hierdoor weet je waaraan je moeten werken om je te verbeteren. De docent kan je hierbij helpen. Dit noemen we feedforward;

-  Je oefent eerder met vraagtypen die straks op het examen van belang zijn;

-  Docenten krijgen meer inzicht in de sterke en minder sterke kanten van hun leerlingen;

-  Docenten kunnen daarop hun didactische aanpak aanpassen en leerlingen maatwerk bieden. Bij de meeste vakken en in alle leerjaren krijgen de leerlingen een aantal keer per jaar toetsen op basis van RTTI. Met behulp van de uitkomsten van deze toetsen kunnen we de cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen in kaart brengen. Ook de leerlingbesprekingen (voorheen rapportvergaderingen) worden benaderd vanuit de filosofie van RTTI;

-  RTTI ondersteunt het proces om leerlingen op de juiste plaats in school te krijgen.

En OMZA dan?
 
Met RTTI kunnen we je helpen beter te leren, maar het is ook belangrijk dat je het juiste leergedrag ontwikkelt. Een leerling moet zijn aantekeningen kunnen terugvinden en de boeken bij zich hebben (Organisatie). Doet hij ook actief met de les mee? (Meedoen). Staat hij open voor aanwijzingen van de docent (Zelfvertrouwen) of kan hij zelf bedenken hoe het leren beter kan (Autonomie).


RTTI online

Om het invoeren en de analyse van de toetsgegevens te optimaliseren wordt met de digitale variant van RTTI gewerkt: RTTI-online.  Je krijgt een eigen inlogmogelijheid en kunt tijdens de lessen onder leiding van de docent je eigen toetsgegevens invoeren. Daarnaast kunnen jij en je ouders/verzorgers zelf zien wat de resultaten van de toetsen op RTTI-niveau zijn en hoe het met de ontwikkeling van je leergedrag gaat (OMZA).

 

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.