Ondersteuning
Ondersteuning

Ondersteuning

Schoolondersteuningsplan 2017-2018 (pdf)
Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 (pdf)
Pestprotocol 2017-2018 (pdf)

Het Tabor College is aangesloten bij de Vereniging Samenwerkingsverband VO West-Friesland. Op het Tabor College worden alle leerlingen ondersteund in het leerproces. Voor een aantal leerlingen is extra ondersteuning nodig, omdat zij een grotere ondersteuningsvraag hebben. De vormen van ondersteuning zijn opgenomen in het schoolondersteuningsprofiel en schoolondersteuningsplan.

Extra hulp

Oscar Romero biedt ook allerlei vormen van extra hulp (o.a. bij dyslexie, dyscalculie, faalangst). Al deze faciliteiten en voorzieningen vallen onder de coördinator Zorg & Verzuim, mevrouw Lansdaal en – vanuit de directie - de portefeuillehouder Zorg, de heer Van Berge. Voor alle vragen en aanvullende informatie rondom de ondersteuning kunt u bij hen terecht.

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte (vroeger LGF)

De leerlingen die met een extra ondersteuningsbehoefte op school komen (de vroegere ‘rugzakleerlingen), worden gedurende de gehele schoolcarrière begeleid door de trajectbegeleiders mevrouw Schmidt (psychosociaal werkende) en mevrouw Hoogendam (orthopedagoog). Zij zijn ook het aanspreekpunt voor de ouders. De ouders, de trajectbegeleider en de ambulant begeleider zullen per leerling bespreken wat een zinvolle taakverdeling in de begeleiding is. 

Leerlingen die in de loop van een schooljaar extra ondersteuning nodig blijken te hebben, worden door het Interne Ondersteuningsteam (het IOT) besproken. Dit team bestaat uit de coördinator Ondersteuning en Verzuim (mevrouw Lansdaal), de orthopedagoog (mevrouw Hoogendam), de ondersteuningsfunctionaris van de leerling en de leerjaarcoördinator van de leerling. Het IOT geeft aan welke vorm van ondersteuning voor de leerling het meest geschikt is en hoelang deze ingezet kan worden. Als de ondersteuningsbehoefte van de leerling groter is dan wij kunnen bieden, dan zal via het Samenwerkingsverband VO West-Friesland ondersteuning worden geboden voor de leerling. Onze school is hierbij aangesloten.

Externe hulp

In haar ondersteuningstaak wordt de school bijgestaan door een team van externe deskundigen. Wanneer de problematiek van een leerling de expertise van de school te boven gaat, roept de school hulp in van buitenaf. Dat kan ondersteuning zijn door bijvoorbeeld de leerplicht, Bureau Jeugdzorg, Schoolmaatschappelijk Werk, de Brijderstichting, de schoolverpleegkundige en dergelijke.

Schoolverpleegkundige

De schoolverpleegkundige, mevrouw Simone Tros, spreekt regelmatig met leerlingen van Oscar Romero. Leerlingen die bijvoorbeeld opvallen door zorgwekkend verzuim veroorzaakt door ziekte. Het eerste contact wordt gelegd door mevrouw Lansdaal, die na overleg met en toestemming van de ouders ook een jeugdarts kan inschakelen. Leerlingen kunnen bij de schoolverpleegkundige terecht voor vragen rondom gezondheid (genotmiddelen, seksualiteit, niet lekker in je vel, pesten, groei of iets anders). In de 2e klas worden alle leerlingen gemeten en gewogen. Ouders krijgen hier voorafgaand een informatiebrief over.

Schoolmaatschappelijk werk

Iedere week heeft een schoolmaatschappelijk werkster spreekuur op de locatie. Zij begeleidt leerlingen en ouders op voordracht van een van de interne ondersteuningsteams of de coördinator Ondersteuning en Verzuim.

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.