Ondersteuning

Ondersteuning

Schoolondersteuningsplan
Schoolondersteuningsprofiel
Pestprotocol

Het Tabor College is aangesloten bij de Vereniging Samenwerkingsverband VO West-Friesland. Op het Tabor College worden alle leerlingen ondersteund in het leerproces. Voor een aantal leerlingen is extra ondersteuning nodig, omdat zij een grotere ondersteuningsvraag hebben. De vormen van ondersteuning zijn opgenomen in het schoolondersteuningsprofiel en schoolondersteuningsplan.

Extra hulp

Oscar Romero biedt ook allerlei vormen van extra hulp (o.a. bij dyslexie, dyscalculie, faalangst). Al deze faciliteiten en voorzieningen vallen onder de ondersteuningscoördinator, mw. Van der Linden en – vanuit de directie - de portefeuillehouder Ondersteuning, dhr. Van Berge. Voor alle vragen en aanvullende informatie rondom de ondersteuning kunt u bij hen terecht.

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte (vroeger LGF)

De leerlingen die met een extra ondersteuningsbehoefte op school komen (de vroegere ‘rugzakleerlingen’), worden gedurende de gehele schoolcarrière begeleid door de trajectbegeleiders mw. Schmidt (psychosociaal werkende) en mw. Hoogendam (orthopedagoog). Zij zijn ook het aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers. De ouders, de trajectbegeleider en de ambulant begeleider zullen per leerling bespreken wat een zinvolle taakverdeling in de begeleiding is. 

Leerlingen die in de loop van een schooljaar extra ondersteuning nodig blijken te hebben, worden door het Interne Ondersteuningsteam (het IOT) besproken. Dit team bestaat uit de ondersteuningscoördinator (mw. Van der Linden), de orthopedagoog (mw. Hoogendam), de ondersteuningsfunctionaris van de leerling en de leerjaarcoördinator van de leerling. Het IOT geeft aan welke vorm van ondersteuning voor de leerling het meest geschikt is en hoelang deze ingezet kan worden. Als de ondersteuningsbehoefte van de leerling groter is dan wij kunnen bieden, dan zal via het Samenwerkingsverband VO West-Friesland ondersteuning worden geboden voor de leerling. Onze school is hierbij aangesloten.

Externe hulp

In haar ondersteuningstaak wordt de school bijgestaan door een team van externe deskundigen. Wanneer de problematiek van een leerling de expertise van de school te boven gaat, roept de school hulp in van buitenaf. Dat kan ondersteuning zijn door bijvoorbeeld de leerplicht, Bureau Jeugdzorg, 1.Hoorn, de Brijderstichting, de schoolverpleegkundige en dergelijke.

Schoolverpleegkundige

De schoolverpleegkundige, mw. Van der Kort, spreekt regelmatig met leerlingen van Oscar Romero. Leerlingen die bijvoorbeeld opvallen door zorgwekkend verzuim veroorzaakt door ziekte. Het eerste contact wordt gelegd door mw. Van der Linden (onze ondersteuningscoördinator), die na overleg met en toestemming van de ouders ook een jeugdarts kan inschakelen. Leerlingen kunnen bij de schoolverpleegkundige terecht voor vragen rondom gezondheid (genotmiddelen, seksualiteit, niet lekker in je vel, pesten, groei of iets anders). In de 2e klas worden alle leerlingen gemeten en gewogen en wordt een gezondheidscheck afgenomen. De gezondheidscheck wordt ook afgenomen in de 4e klas. Ouders krijgen hierover voorafgaand een informatiebrief.

Mw. Van der Kort is elke dinsdagochtend op school aanwezig. Ze is ook telefonisch (06-51292798) of via de mail (tkort@ggdhollandsnoorden.nl) te bereiken.

1.Hoorn

Iedere week heeft een jeugd- en gezinswerker spreekuur op school. Zij begeleidt leerlingen en ouders op voordracht van een van de interne ondersteuningsteams of de ondersteuningscoördinator.

 

Oscar Romero is een van de drie locaties van het Tabor College.